Projekty unijne

APP Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Intensyfikacja działalności eksportowej firmy APP sp. z o.o. na rynkach zagranicznych w celu promocji Marki Polskiej Gospodarki.”

Cele i planowane efekty:

Celem projektu jest uczestnictwo firmy APP Sp. z o.o. w targach zagranicznych branży części samochodowych i lotniczych, w celu wypromowania swoich innowacyjnych produktów. Analiza rynku oraz trendy światowe wskazują, że planowane do wypromowania produkty mają szansę stać się Marką Polskiej Gospodarki, rozpoznawalną na rynkach perspektywicznych oraz UE. Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na intensyfikację działalności eksportowej na rynkach zagranicznych oraz na zaistnienie na rynkach z dużym potencjałem, dotychczas nieobsługiwanych, co wpłynie na wzrost liczby klientów i znajdzie odzwierciedlenie w rosnących przychodach firmy, w tym przychodach z eksportu. Udział w imprezach targowych pozwoli poznać potrzeby klientów, co znacznie wpłynie na rozwój oferowanych produktów. Zaplanowane działania promocyjno-marketingowe i spotkania z potencjalnymi partnerami przyczynią się do uzyskania przez firmę APP Sp. z.o.o. silnej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych.

Wartość projektu: 1 066 245.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 595 380.00 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 2017-03-15 do 2019-12-31

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać: Marcin Pestka, email: app@app.com.pl